Ceník & Přepravní podmínky
Jízdné a dovozné

V našich autobusech můžete také uhradit jízdní či dovozné i bezkontaktně se slevou.

Akceptujeme tyto platební karty:

  

 

CENÍK - linka 510901 - Šluknov-Rumburk-Varnsdorf-Nový Bor-Česlá Lípa-Praha (pdf).

Smluvní přepravní podmínky

           paragrafy-99.jpg    Smluvní přepravní podmínky (pdf).

Základní pravidla pepravy :

Vznik a splnění přepravní smlouvy

Přepravní smlouva vzniká a je uzavřena okamžikem zakoupení zaplacením ceny lístku, nebo zakoupením jízdenky v eshopu, přes mobilní aplikaci, nebo u smluvních prodejců a umožněním nástupu cestujícího s platnými lístkem do vozidla. Přepravní smlouva je dopravcem řádně splněna provedením přepravy v rozsahu uvedeném na lístku. Přepravní smlouva je cestujícím sjednána řádným zaplacením ceny přepravy před jejím započetím a splněna užitím lístku k přepravě a dodržením smluvních přepravních podmínek během přepravy.

Nástup do vozidla - pořadí nástupu

Nástup do vozidla je možný pouze předními dveřmi a pouze na autobusových zastávkách schválených v jízdním řádu dráhy spoje, nebo příslušné linky. Nástup do vozidla je možný pouze po zaplacení jízdenky či s předem zakoupeným lístkem v eshopu. Cestující do vozidla nastupují v pořadí jejich příchodu na zastávku až do kapacitního obsazení vozidla. Přednost mají vosoby tělesně postižené a  cestující se zakoupenou jízdenkou s rezervací místa.

Jízdní doklad

Cestující se pro účely kontroly uzavřené přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Pro účely vymezení pojmu se za jízdní doklad považuje lístek specifikovaný smluvními přepravními podmínkami.

Lístek je: 

a) lístek pro jednotlivou jízdu zakoupený u řidiče, nebov eshopu provozovatele portálu, nebo u delegovaných smluvních partnerů

c) průkaz, jehož držitel má zvláštní právo na přepravu podle  smluvních přepravních podmínek

Náležitosti lístku

Lístek vydaný dopravcem, smluvním prodejcem, nebo zakoupený elektronicky v eshopu, nebo mobilní aplikaci musí obsahovat tyto údaje:

 1. obchodní jméno dopravce
 2. nástupní a cílovou stanici
 3. číslo linky, spoje a čas odjezdu ze zastávky
 4. výši a druh jízdného, příp. typ poskytnuté slevy
 5. identifikaci prodejce (obchodní název, nebo kód)
 6. datum a čas vydání jízdního dokladu
 7. kód lístku pro účely ověření (validace)

Posuzování platnosti jízdních dokladů

Lístek je neplatný jestliže:
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem, nebo smluvními přepravními podmínkami

b) lístek neobsahuje všechny údaje, předepsané  smluvními přepravními podmínkami

c) cestující nárokuje poskytnutí přepravy na základě lístku se zvláštní slevou, kterou nemůže prokázat dokladem nebo jiným způsobem, který vymezují tyto smluvní přepravní podmínky.

d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje uvedené ve  smluvních přepravních podmínkách

e) údaje na lístku neodpovídají skutečnosti, nebo byly neoprávněně, či viditelně změněny

f) uplynula doba jeho platnosti, zejména datum a čas jízdy, pro který byl zakoupen

Neplatný lístek  je oprávněná osoba dopravce odebrat.

Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle

 • cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení
 • právo na obsazení jednoho místa k sezení má pouze cestující. Místo k sezení není dovoleno obsadit zavazadlem, nebo psem či jiným zvířetem
 • cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení na sedadlech, která jsou ve vozidle vyhrazená a označena společným symbolem pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí
 • cestující s lístkem zrtácí právo na přepravu, nenastoupí-li do vozidla nejpozději v čas odjezdu vozidla ze zastávky, ze které je lístek zakoupen. V takovém případě nemá cestující nárok na náhradu škody, nebo vrácení, byť jen části, ceny lístku.
 • cestující s platným lístkem, kterému z důvodu na straně dopravce, nebylo zajištěno místo k sezení ve vozidle má právo na náhradu 50% ceny lístku.
 • v případě, kdy cestující obsadí místo k sezení psem či jiným zvířetem, nebo zavazadlem, a na pokyn pověřené osoby toto místo neuvolní, může být vyloučen z přepravy bez nároku na náhradu vrácení ceny lístku, nebo škody tím způsobené

Přeprava dětí

 • děti do 6 let věku lze přepravovat jen v doprovodu osoby starší 10 let (prokázáním věku)
 • děti do tří let věku mohou být přepraveny pouze na sedadle vybavené autosedačkou, přičemž za bezpečnost takto přepravovaného dítěte odpovídá jeho doprovod.
 • děti do 15 let věku nelze z přepravy vyloučit
 • děti ve věku 6 - 15 let prokazují svůj věk na vyžádání pověřené osoby průkazem, který vystavuje dopravce nebo jiným průkazem, který je opatřen fotografií a údaji podle kterých lze identifikovat věk dítěte
 • průkazy o potvrzení věku se mezi dopravci navzájem uznávají
 • věk dítěte je možné prokázat i platným pasem
 • dětem do 12 let věku nebo do 150 cm výšky je zakázáno obsazovat sedadla č.1,2,3 a 4 ve vozidle.

Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

 • dětský kočárek bez dítěte může cestující vzít do vozidla jen, jestliže to technické provedení a obsazení vozidla dovolují a to jen na základě předem zakoupeného a platného lístku pro spoluzavazadlok
 • dětský kočárek s dítětem může být naložen jen prostředními dveřmi a umístěn v prostoru prostředních dveří. Při naložení a vyložení kočárku je cestující povinen poskytnout účinnou pomoc. Kočárek není povinen nakládat řidič vozidla, ani jiná oprávněná osoba dopravce.
 • přeprava dětských kočárků může být s ohledem na podmínky provozu, kapacitu spoje, nebo konstrukční řešení vozidla dopravcem zčásti, nebo zcela vyloučena
 • Jízdní kola jsou z přepravy vyloučena. Mohou být přperavena pouze vyjímečně, dovoluje-li to kapacita vozidla a to pouze jako cestovní zavazadlo v prostoru pro zavazadla. O této možnosti vždy rozhoduje řidič, podle aktuální situace a obsazenosti vozidla.

Přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu

 • cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených společným piktogramem
 • právo na obsazení tohoto místa mají také těhotné ženy
 • pokud není právo na obsazení tohoto místa zřetelně patrné, prokazuje cestující svůj nárok příslušným průkazem (ZTP, ZTP-P)
 • jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestující s omezenou schopností orientace nebo pohybu, těhotné ženě, nebo na základě prokázání se zvláštním průkazem na žádost uvolnit.
 • dopravce vyhradí a označí v každém vozidle 2 místa k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace
 • cestující se zřetelně patrným omezením pohybu a orientace nebo těhotenstvím, mají při nástupu do vozidla přednost před ostatními cestujícími

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

Povinnosti dopravce:

V zájmu řádné péče o cestující je dopravce povinen:

 • zajistit bezpečnou přepravu podle jízdního řádu
 • zveřejnit zkrácené znění vyhlášených smluvních přepravních podmínek ve vozidle
 • vydat písemné potvrzení o vynechání spoje, jestliže o to cestující požádá a pokud k takovému vynechání došlo. Potvrzení vydává dopravce na základě písemné žádosti a po ověření skutečnosti do 30 dnů ode dne doručení žádosti a všech skutkových náležitostí s tím spojených
 • vydat písemné potvrzení o zpoždění spoje, je-li zpoždění 60 a více minut oproti jízdnímu řádu příslušného spoje, jestliže o to cestující požádá. Potvrzení o zpoždění spoje vydává cestujícímu při výstupu řidič vozidla.
 • zajistit pořádek, čistotu a klid ve vozidle
 • zajistit takové používání audiovizuální techniky cestujícími, které by nebylo na obtíž ostatním účastníkům přepravy

Povinnosti cestujícího:

 • nastoupit do vozidla včas a včas z vozidla vystoupit dveřmi podle jejich označení
 • po nastoupení do vozidla se neprodleně prokázat platným lístkem a v případě nárokování slevy prokázat se bez vyzvání dokladem podle kterého je možné nárok na slevu ověřit
 • umožnit nejprve výstup cestujících z vozidla
 • v zastávkách na znamení dát včas jednoznačně znamení k zastavení zvednutím paže tak, aby bylo z pohledu řidiče viditelné, že cestující chce do vozidla nastoupit
 • cestující, který chce vystoupit v zastávce na znamení, musí včas použít signalizační zařízení nebo včas oslovit řidiče, a to nejpozději 2 minuty před příslušnou zastávkou.
 • do vozidla nastoupit a z vozidla vystoupit je na schválených autobusových zastávkách v souladu s jízdní dráhou příslušného spoje
 • dbát o svou vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních cestujících
 • po nástupu do vozidla obsadit pouze jedno sedadlo, nebo počet sedadel uvedených na lístku
 • vystoupit z vozidla nejpozději v cílové stanici uvedené na lístku
 • po příjezdu do cílové stanice spoje opustit neprodleně vozidlo
 • nastoupit do vozidla v běžném, čistém a suchém oděvu a v obvyklé obuvi
 • po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný lístek
 • na pokyn pověřené osoby se prokázat platným lístkem Nemůže-li se cestující prokázat platným jízdním dokladem, zaplatit lístek a přirážku
 • uvolnit místo vyhrazené pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace
 • na pokyn řidiče nebo jiné pověřené osoby uvolnit i další místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

V zájmu zajištění bezpečnosti cestujících není cestujícím dovoleno:

 1. nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil řidič nebo jiná pověřená osoba
 2. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, kde znemožňuje nebo brání řidiči v bezpečném výhledu z vozidla
 3. mluvit za jízdy s řidičem
 4. kouřit ve vozidle
 5. neoprávněně otevírat dveře vozidla nebo bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní signalizační nebo jiná zařízení dopravce
 6. stát, klečet, ležet na sedadlech nebo pokládat zavazadla nebo zvířata na sedadla
 7. chovat se a vyjadřovat se neslušně, používat během přepravy alkoholické nápoje a omamné látky, nebo jiné jinak nebezpečné látky
 8. znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo jednáním
 9. poškozovat vozidlo, vybavení interiéru nebo zařízení pro cestující
 10. chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (i reprodukovanou) řeč nebo zpěv
 11. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla
 12. provozovat obchodní činnost, nabídku služeb nebo reklamu
 13. nastupovat do vozidla v lyžařských nebo kolečkových botách, kolečkových nebo in-line bruslích
 14. nastupovat do vozidla s potravinami určenými k okamžité spotřebě, nebo takové potraviny konzumovat během přepravy čímž by mohlo dojít k poškození, nebo znečištění vozidla 

Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu.

Zavazadla jsou věci a předměty, která některým ze svých rozměrů přesahující 20 x 30 x 50 cm
nebo tyč o délce více než 150 cm. Zejména pak:

 1. válec o délce více než 150 cm a průměru více než 10 cm a více než 25 kg
 2. deska o rozměrech více než 80 x 100 cm a více než 25 kg
 3. dětský kočárek
 4. lyže s holemi i bez
 5. schrána se živým zvířetem (i bez zvířete) pokud některý z rozměrů přesahuje výše uvedené hodnoty

Zavazadlem je věc nebo předmět, jehož jeden z uvedených rozměrů přesahuje stanovenou mez.
Rozměry a hmotnost stanovuje dopravce měřením, vážením nebo odhadem. Zavazadla a cestovní zavazadla se přepravují pouze v zavazadlovém prostoru autobusu

Druhy zavazadel:
Ruční zavazadlo - drobné předměty nebo snadno přenosné věci, které cestující může držet v ruce,
nebo na klíně, nebo umístit pod sedadlem nebo nad sedadlem, přičemž žádný z výše uvedených rozměrů nesmí být překročen. Bezpečná manipulace a dohled na ruční zavazadlo přísluší cestujícímu.  Za ruční zavazadlo se nepoavažují tašky, batohy, školní brašny a podobně.

Spoluzavazadlo - věci a předměty, které některým ze svých rozměrů přesahují rozměry ručního
zavazadla a vyžadují umístění ve vozidle v prostoru pro cestující. Manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Jako zavazadlo je možno vzít s sebou do vozidla věci a předměty do rozměrů max.

 1. 40 x 50 x 70 cm
 2. tyč, válec do 100 cm
 3. hmotnost nejméně 2 kg a max. 25 kg
 4. lyže (jen se souhlasem řidiče)

Cestující může s sebou do vozidla vzít nejvýše 1 spoluzavazadlo, přičemž každé spoluzavazadlo je zpoplatněno ceníkem. Cestující může k přepravě s sebou vzít spoluzavazadlo pouze v případě, že to kapacita a konstrukční řešení vozidla umožňují.

Cestovní zavazadlo - věci a předměty, které jsou umístěny ve vozidle v prostoru mimo dohled
cestujícího (zavazadlový prostor). Zajištění manipulace a dohled na ně přísluší dopravci. Za převzetí a uložení cestovního zavazadla mimo prostor pro cestující se vždy platí dovozné, bez ohledu na rozměry a hmotnost zavazadla. Jako cestovní zavazadlo nesmí být přepravována schrána se zvířetem.
Jako cestovní zavazadla se nepřepravují:

 • přenosná ocelová láhev s kapalným plynem (i bez plynu)
 • nádoby s topnou naftou
 • akumulátor, či velkokapacitní baterie ( vztahuje se i na jízdní kola či koloběžky )
 • věci a předměty, které vyžadují určité polohy, teploty, vlhkosti, i když jsou označeny příslušnými značkami
 • zavazadla s hmotností vyšší než 25 kg
 • schrána se zvířetem

Cestovní zavazadlo se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje. Podání cestovního zavazadla k přepravě je cestující povinen předem nahlásit řidiči vozidla. Dopravce označí v jízdním řádu spoje (linku), kde je přeprava cestovních zavazadel vyloučena.
Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze nebo přesahující hodnotu 5.000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči.
Věci, které nemohou být zavazadlem nebo jeho obsahem, jsou zejména:

 • střelné zbraně, střelivo, munice, výbušniny, výbušné látky
 • věci jedovaté, radioaktivní, těkavé, žíravé, omamné a zapáchající věc, která může způsobit nákazu (např. uhynulé zvíře)
 • umělecké předměty, obrazy, starožitnosti, elektronika, peníze, ceniny a jiné věci vyšší hodnoty
 • další věci a předměty, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřením orgánů státní správy
 • věci, které nejsou chráněny řádným obalem a mohou poškodit nebo znečistit další zavazadla, cestující nebo vozidlo

Zavazadla o hmotnosti vyšší než 25 kg se nepřepravují.

Zavazadla, za která se neplatí dovozné:

 • zavazadla, která nedosahují stanovených rozměrů
 • ruční zavazadla
 • živé zvíře ve schráně, pokud schrána nepřesahuje stanovené rozměry
 • dětský kočárek pro dítě, které je držitelem ZTP, ZTP - P
 • vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP, ZTP-P
 • tašky na kolečkách držitelů průkazů ZTP, ZP-P
 • školní brašny nebo tašky na kolečkách, nahrazující školní brašny

Osoby, oprávněné k nošení střelné zbraně, mohou vzít s sebou do vozidla zajištěnou střelnou zbraň i s náboji, pokud jsou náboje příslušně zabezpečeny.

XVII. Živá zvířata

Přeprava živých zvířat je v omezené míře povolenaPřepravuje-li cestující psa dle věty první, musí pro něj mít platný lístek společně se svým lístkem. Pes musí být opatřen náhubkem a vodící šňůrou, nebo umístěn v ochranné schráně s nepropustným dnem. Ve vozidle lze přepravit nejvýše 1 psa. V případě, že cestující nemá pro psa platný lístek, nelze přepravu psa uskutečnit a cestující ztrácí nárok na náhradu škody, nebo vrácení ceny lístku za svůj nebo další lístky na daný spoj. Přeprava jiných  zvířat  není povolena.

Přepravní kontrola

Přepravní kontrolu jsou oprávněny provádět pouze osoby pověřené dopravcem, či  osoby pověřené státním odborným dozorem dle zvláštního právního předpisu.
Pro účely kontroly oprávněnými osobami jsou:

 • řidič vozidla - označený identifikační kartou s uvedeným názvem dopravce, jménem řidiče, osobním číslem
 • dopravcem pověření pracovníci vybavení průkazem "Průkaz přepravního kontrolora s uvedením příjmení, jména, datem narození, potvrzený kulatým razítkem dopravce

Způsob udělení pokynu:
při přítomnosti ve vozidle - oslovení řidiče a v jiném případě - včasné zvednutí terče a srozumitelný pokyn terčem (žlutý kulatý terč v černém poli)Řidič vozidla je povinen poskytnout veškerou součinnost pracovníkům, kteří provádějí přepravní kontrolu. Pracovníci, kteří provádějí přepravní kontrolu se během kontroly i po skončení kontroly přepravují bezplatně.
Oprávnění pracovníci mohou vydávat pokyny, směřující zejména k zajištění plnění smluvních přepravních podmínek, bezpečnosti a plynulosti dopravy a ke zjištění totožnosti cestujícího
Oprávnění pracovníci mohou při zjištění porušení nebo porušování smluvních přepravních podmínek cestujícího vyloučit z přepravy.
Vyloučit cestujícího z přepravy lze jen na zastávce veřejné silniční osobní dopravy a jen na zastávce, která se nachází v zastavěné části obce (města).
Z přepravy nelze vyloučit:

 1. cestující ve věku do 15 let
 2. cestujícího s omezenou schopností pohybu nebo orientace, držitele průkazů ZTP - P a jeho průvodce
 3. cestující - ženu, na které je zřetelně patrné těhotenství

Dojde-li cestujícím k jednání, porušujícím některé z definovaných povinností cestujícího či se dopouští jednání, které je přepravními podmínkami dopravce Quick bus a.s., bude cestující přepraven do nejbližší zastávky, kam bude přivolána Policie ČR, které bude takový cestující předán k dalšímu šetření.

Práva z přepravní smlouvy

Skutečnosti, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob, se prokazují potvrzením dopravce, nebo jiným vhodným způsobem. Pro účely uplatnění práva z přepravní smlouvy je originál lístku, nebo originál dokladu o zaplacení dovozného nebo příplatku, přirážky

 • uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě cestovních zavazadel se prokazuje zápisem, sepsaným dopravcem ihned při výdeji cestovního zavazadla
 • v zápise dopravce uvede zejména zjištěný stav cestovního zavazadla, místo a dobu zjištění, jméno, příjmení cestujícího, datum narození, adresu bydliště


Právo z přepravní smlouvy musí být uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne nastoupení jízdy.Uplatnění práva z přepravní smlouvy vyřídí dopravce nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení podání. Cestující ve veřejné silniční osobní dopravě má právo na kompenzaci ceny jízdného:

 • při neprovedení přepravy z důvodů na straně dopravce (zrušení spoje bez náhrady) - na vrácení ceny lístku v plné výši a v měně v jaké byla cena lístku hrazena
 • nebyla-li dokončena přeprava cestujícího spojem, kterým jízdu nastoupil z důvodů a příčin na straně dopravce, má právo na další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem téhož dopravce, na bezplatnou přepravu do výchozí stanice nejbližším vhodným spojem stejného dopravce, nebo na vrácení části ceny lístku za takto neprojetý úsek
 • při zpoždění nad 60 minut na odjezdu z výchozí zastávky z důvodů a příčin na straně dopravce na vrácení plné částky ceny lístku

Nenastoupí-li cestující s platným lístkem pro jednotlivou jízdu cestu z důvodů na své straně, nebo v případě přerušení (nedokončení) přepravy, z důvodu vyloučení z přepravy pro jednání v rozporu s těmito smluvními přepravními podmínkami, nebo z jiných důvodů na straně cestujícího, jež nejsou vymezeny těmito smluvními přepravními podmínkami ztrácí cestující nárok na vrácení, byť jen části, ceny lístku. Cestující též nemá nárok na vrácení části, nebo celé ceny lístku došlo-li ke zpoždění spoje z důvodu vyšší moci, nebo jednáním třetích osob, které nebylo možné odvrátit.

Vyloučení odpovědnosti dopravce za škody na cestovním zavazadle a jeho obsahu

 1. obal neodpovídá povaze přepravované věci
 2. obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které nesmějí být jeho obsahem (živá zvířata, snadno zkazitelné věci, apod.)
 3. pokud obsah zavazadla nebyl předem správně deklarován
 4. z důvodu vyšší moci nebo jednáním třetích osob, které nebylo možné odvrátit
 5. z důvodu zavinění ze strany cestujícího
 1. Náhrada škody

Náhrada škody, není -li specifikováno přímo ve smluvních přepravních podmínkách se řídí platným občanským zákoníkem. Náhrada škody, při úplné ztrátě cestovního zavazadla má oprávněný právo na vrácení zaplaceného dovozného a na náhradu maximální částky 5000,-Kč, pouze, je-li vina za tuto ztrátu na straně dopravce.

Závěrečné ustanovení

Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky, vyhlášené dopravcem Quick Bus a.s., Strakonická 3242, Varnsdorf 

Další práva a povinnosti se řídí dle zák. č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 175/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů a předpisů.

MGNlNzg